top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

THE MINI COACHES

The Mini Coaches, Eenmanszaak, handelend onder de naam en hierna genoemd “The Mini Coaches”, met maatschappelijke zetel te Assepoesterstraat 6, 8470 Snaaskerke en Kampdreef 18, Schilde, info@theminicoaches.be.

BETALINGEN

Een slaap- of voedingsplan wordt pas uitgeschreven wanneer wij de totaalsom van het traject van jou ontvangen hebben.

● Voor de aankoop van een slaap- of voedingsgids worden geen terugbetalingen voorzien.

● Wanneer je een slaap- of voedingsgids aankoopt, dient deze enkel persoonlijk gebruikt te worden. Deze mag niet naar derden worden doorgestuurd. Indien wij dit alsnog opmerken, kan je gerechtelijk vervolgd worden.

● Er worden geen terugbetalingen voorzien voor betaalde diensten, andere dan persoonlijk traject.

● Eenmaal wij je het slaap- of voedingsplan hebben verstuurd, worden er geen terugbetalingen meer gedaan. Ook indien je voortijdig met het traject/ andere dienst wenst te stoppen, worden er geen terugbetalingen voorzien. o Uitzondering: Ziekte van kind of aantoonbare overmacht

● Indien je je aankoop wenst te annuleren, kan dit tot maximaal 7 dagen voor de opstart.

AANSPRAKELIJKHEID

● Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, zijn The mini coaches niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. ● Voor zover The Mini Coaches bij de uitvoering van hun verbintenissen afhankelijk zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, zijn zij niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit hun fout.

● De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van The Mini Coaches is ten allen tijde beperkt tot het factuurbedrag.

GOOD TO KNOW  -  SLAAPCOACHING

● Indien jullie beroep doen op de slaapcoach diensten, is het belangrijk om weten dat de adviezen niet gelden als medisch of gezondheidsadvies. Indien jullie twijfelen over de gezondheidstoestand van jullie kindje, dienen jullie eerst de goedkeuring van een arts voor te leggen. Indien wij twijfels hebben m.b.t. de gezondheid van jullie kindje, kunnen wij vragen een arts te raadplegen alvorens wij een slaap traject opstarten.

● Onze slaap- en voedingsplannen worden in goed vertrouwen opgesteld en zijn wetenschappelijk onderbouwd.

● De ouders zijn verantwoordelijk om erop toe te zien dat de slaap coaching plaatsvindt binnen een veilige slaapomgeving, gebaseerd op de AAP- richtlijnen (American Academy of Pediatrics) en Kind en Gezin. Indien dit niet zo blijkt te zijn, kan de slaap coaching eenzijdig beëindigd worden door The Mini Coaches.

● Een slaapplan wordt op maat gemaakt voor jullie kindje op basis van het intakeformulier en telefonisch consult. Deze kan niet worden gedeeld met derden.

GOOD TO KNOW  -  COACHING VOEDING

● Indien beroep gedaan wordt op de diensten van de voedingscoach is het van belang te weten dat deze adviezen niet genomen mogen worden ter vervanging van medische adviezen. Indien er twijfel bestaan rond de gezondheidstoestand van jouw kindje, win dan eerst het advies van jouw behandelende arts in. Indien wij zouden twijfelen aan de gezondheidstoestand van het kindje kan alvorens een plan op te starten doorverwezen worden naar een arts.

● Onze slaap- en voedingsplannen worden in goed vertrouwen opgesteld en zijn wetenschappelijk onderbouwd.

● Een voedingsplan wordt op maat gemaakt voor jullie kindje op basis van een intakeformulier en telefonisch consult. Deze mag niet worden gedeeld met derden.

PRIVACY

The Mini Coaches zullen uw gegevens enkel gebruiken bij het opstellen van een slaap- of voedingsplan. Hiervoor gebruiken wij uw naam, naam baby, leeftijd, geboortedatum, contactgegevens. Wij geven geen persoonlijke gegevens door aan derden zonder wij hiervoor eerst uw toestemming hebben verkregen.

KLACHTEN

Klachten omtrent de door The Mini Coaches verleende diensten dienen door de cliënt binnen zeven (7) werkdagen na het voltrekken van de dienst waarop de klacht betrekking heeft per aangetekende brief aan The mini coaches ter kennis worden gebracht. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de cliënt niet op.

 

Ingeval de klacht niet tijdig of niet per aangetekend schrijven aan The mini coaches kenbaar werd gemaakt, wordt de cliënt geacht te hebben ingestemd met de geleverde dienst en zal er geen aanleiding zijn tot teruggave van enige betaling. Dergelijke aanvaarding geldt zowel voor wat betreft de vermeldingen op de facturen, als voor de specificaties van de dienst.

 

Cliënt: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

 

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke door beide partijen ondertekende overeenkomst, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, offertes en/of facturen uitgaande van The mini coaches, alsook op alle overeenkomsten tot stand gekomen tussen The mini coaches en hun cliënten. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene verkoopsvoorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

 

De cliënt bevestigt dat hij/zij bij het boeken van een traject/plan of consultatie: volledig geïnformeerd werd door The mini coaches omtrent de algemene voorwaarden; en volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, hetgeen impliceert dat de cliënt volledig verzaakt aan de toepassing van haar eigen algemene voorwaarden.

ONZE TEVREDEN MINI'S

“ Misschien was ik wel de moeilijkst te overtuigen moeder in de geschiedenis van oververmoeide moeders. (Want mijn baby doen slapen, dat kon ik als mama toch wel ’t best zeker?)

 

Eline luistert écht naar je verhaal (hallo snotterende moeder - had ik al verteld dat ik oververmoeid was? -) en adviseert je met concrete tips en een slaapplan op maat van je kleintje en je gezin. Ze heeft een hart van goud en haar aanpak is goud waard.

 

Kortom: een absolute aanrader voor iedereen die ’s nachts wil slapen. (Lees: elke ouder in de geschiedenis van ouders.)” 

—  Lynn Pinsart, uitgeslapen moeder van Magnus

Kinderdiëtiste en slaapcoach

NOG een VRAAG
OVER 
THE MINI COACHES? 

Wie weet staat het antwoord 

HIER al tussen. Of vraag hier maar raak.

Volg je ons al? @the_minicoaches voor je wekelijkse dosis slaaptips en voedingstricks. We zien je daar?

bottom of page